ПРАВИЛА ПРОЕКТУ

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

«тестування продукції ТМ «Hame»

(далі за текстом – «Правила»)

Загальні умови Акції:

 1. Замовником Акції «тестування продукції ТМ «HAME» (надалі – «Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю «Hame», що знаходиться за адресою:  Київ, вул. Вікентія Хвойки, 21, офіс 204, тел. (044) 332 32 99(надалі – «Замовник»).
 2. Виконавець Акції: Дочірнє підприємство «Бурда-Україна», адреса: 01033, м. Київ, вул. Радищева, 10/14, тел.(044) 490 83 63 (надалі –«Виконавець»).
 3. Акція проводиться з метою підтримання інтересу споживачів до ТМ «Hame», «Hamanek» та рекламування товарів, які випускаються під ТМ «Hame», «Hamanek», просування та продаж яких на території України здійснює Замовник Акції.
 4. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Подарунковий Фонд Акції не формується з внесків Учасників Акції.
 5. Територія проведення Акції - Акція проводиться на території України (за винятком тимчасово окупованих територій в межах, що визначені чинним законодавством України), у мережі Інтернет на Веб-сайті за адресою: www.na-proby.com(в подальшому –«Сайт»)*. Детальну інформацію про Акцію можна знайти в мережі Інтернет на сайті www.na-proby.com.

*Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Замовника та/або Виконавця гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Подарунків Учасникам Акції за адресами, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Дане обмеження не розповсюджується на громадян України, що проживають на таких територіях, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги та умови цієї Акції, кур’єрська / поштова служба здійснюватиме відправлення/доставку/видачу Подарунків Акції в таких населених пунктах, або, якщо такі Учасники вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, що знаходяться на тимчасово окупованій території і відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо Учасники, які здобули право на отримання Подарунків Акції виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належний їм Подарунок у спосіб та місці погодженому із Виконавцем.

1.6. Загальний Строк проведення Акції (надалі – строк/період проведення Акції) – Акція проводиться у період з 13 годин 00 хвилин «05» вересня 2018 року до 18 годин 00 хвилин «31» жовтня 2018 року включно, та складається з 4 (чотирьох) етапів:

1.6.1. Перший етап Акції – подання заявок на участь в Акції:проводиться у період з 13 години 00 хвилини «05» вересня 2018 року до 18 годин 00 хвилин «19» вересня 2018 року включно. Останній день подачі заявок для участі в Акції – «19» вересня 2018 року (до 18 годин 00 хвилин).

1.6.2. Другий етап Акції – відбір Учасників Акції та відправка тестових наборів:проводиться у період з 10 години 00 хвилини «20» вересня 2018 року до 23 годин 59 хвилин «26» вересня 2018 року включно.

1.6.3. Третій етап Акції – тестування продукції Учасниками Акції:проводиться у період з 10 години 00 хвилини «26» вересня 2018 року до 23 годин 59 хвилин «17» жовтня 2018 року включно.

1.6.4. Четвертий етап Акції – за результатами тестування, Учасники вносять відомості про отримані результати в підсумкову анкету, яка буде доступною для заповнення  в «Профілі» учасника тестування на сайті www.na-proby.comу період з 10 години 00 хвилини «17» жовтня 2018 року до 23 годин 59 хвилин «31» жовтня 2018 року включно.

2. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

2.1.Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою розміщення офіційних Правил та умов рекламної Акції на Сайті www.na-proby.comпротягом всього Строку проведення Акції.

2.2.Правила та умови Акції може бути змінено та/або доповнено Замовником Акції до початку Третього етапу Акції, а саме до «26» вересня 2018 року. Зміна та/або доповнення Правил та умов рекламної Акції можливі у випадку їхнього затвердження Замовником Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, та мають відношення до всіх Учасників Акції, не залежно від дати реєстрації в Акції, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил та умов Акції.

 1. Вимоги до Учасників Акції:
 2. В Акції можуть приймати участь громадяни України, що на момент початку Акції досягли 18 років, які проживають на території України, є користувачами соціальних мереж «Facebook» або «Instagram», мають дитину та які в Період проведення Акції виконали умови участі в Акції, визначені в розділі 5 та інших положеннях цих Правил (далі – «Учасники Акції»).

Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами, підтверджує свою згоду з ними та зобов’язується їх дотримуватися.

 1. Учасником вважається особа, яка відповідає вимогам розділу 3 даних Правил та належним чином виконала усі умови даних Правил.
 2. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил:
 3. працівники Замовника / Виконавця Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
 4. особи віком до 18 років;
 5. особи, що не є користувачами соціальної мережі «Facebook» або «Instagram»;
 6. особи, що не є громадянами України та особи, що не проживають на території України на постійній основі. 
 7. Участь у рекламній Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Замовник та Виконавець Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.
 8. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються: 
 9. дотримуватися вимог Правил та норм чинного законодавства України;
 10. дотримуватися правил користування Сайтом; 
 11. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;
 12. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
 13. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.
 14. Беручи участь в Акції, Учасник розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Виконавцем або залученими ним третіми особами з метою проведення Акції, вчинення всіх необхідних пов’язаних з нею дій (в тому числі, але не виключно, інформування про результати Акції як в рекламі, так і в інший спосіб), а також подальшого можливого надсилання Учаснику інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/акції Виконавця, а також з іншими цілями, визначеними цими Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники тим самим надають згоду на таку обробку (в тому числі на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем без отримання додаткового, окрім визначеного в цих Правилах, дозволу на здійснення такої обробки) персональних даних з метою використання Виконавцем та/або іншими уповноваженими Виконавцем Акції особами та підтверджують своє повне розуміння та необхідну поінформованість щодо мети обробки інформації, що надається. Обробка персональних даних здійснюється Виконавцем з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження.
 15. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе /Виконавцем Акції, або залученими ними третіми особами, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем або Замовником Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних», а також зобов’язується передати всі виключні майнові права інтелектуальної власності на відео відгук та фотографії Виконавцю для подальшої передачі Замовнику.
 16. Надання Учасником даної Акції невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч. вигаданих, звільняє Замовника/Виконавця від обов’язку вручити/надіслати Тестові набори передбачені умовами Акції, і такий Учасник, який здобув право на отримання Тестового набору, але надав невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання такого Тестового набору.
 17. Виконавець Акції гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації, він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо недоторканності особистої інформації, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, що визначений чинним законодавством України.
 18. Виконавець Акції на свій власний розсуд можуть визнати недійсними будь-яку реєстрацію, а також заборонити подальшу участь в даній Акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або проведення Акції, або ж діє, порушуючи дані Правила, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана із даною Акцією.
 19. Профіль Учасника має бути загальнодоступним для перегляду з можливістю надсилання йому особистих текстових повідомлень будь-яким користувачем соціальної мережі Facebook або Instagram.

4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

4.1. Щоб  отримати можливість прийняти участь в Акції, особі, яка відповідає вимогам розділу 3 даних Правил, необхідно протягом Першого етапу проведення Акції (п.1.6.1. Правил):

4.1.1.Зайти на Сайт;

 4.1.2.Ознайомитися та надати згоду з Офіційними Правилами Акції та на обробку своїх персональних даних, шляхом проставлення відповідної відмітки після ознайомлення з текстом Правил;

4.1.4.Заповнити усі обов’язкові поля Анкети -форми реєстрації для участі у Акції  на Сайті, що складається з питань про Учасника;

4.1.5.Натиснути кнопку «Надіслати». 

4.1.6. Після визначення Виконавцем та Замовником переліку 200 (двохсот) учасників тестування як це визначено в п. 5.2. цих Правил Учасник, який  потрапив до цього переліку, отримує повідомлення від Виконавця на електронну пошту, вказану таким Учасником у формі реєстрації для участі у Акції на Сайті (згідно п. 5.1.4 цих Правил).

4.2. Після завершення Першого етапу Акції (п.1.6.1. Правил) Виконавець аналізує всі подані Анкети на правильність заповнення та на відповідність умовам цих Правил. З 11 години 00 хвилин «21» вересня 2018 року до 18 годин 00 хвилин «23» вересня 2018 року включно, Виконавець та Замовник на власний розсуд та згідно особистих уподобань визначають 200 (двісті) Учасників Тестування.

Про отримання права на отримання Тестового Набору Виконавець повідомляє Учасників Тестування та Експерта по електронній пошті на адресу вказану Учасником/Експертом у Анкеті шляхом направлення Запрошення до участі в Акції. 

4.3. Виконавець з 11 годин 00 хвилин «21» вересня 2018 року до 18 годин 00 хвилин «23» вересня 2018 року формує перелік Учасників Акції у кількості 200 (двохсот) осіб з числа осіб, які виконали вимоги, вказані у п. 5.3. цих Правил. Учасниками Акції визнаються 200 (двісті) осіб, які виконали умови п. 5.3. цих Правил.

4.4У період з 11 годин 01 хвилин «24» вересня 2017 року до 18 годин 00 хвилин «26» вересня 2018 року Замовник за допомогою поштової служби ТОВ «Нова Пошта» направляє Учасникам Акції, визначеним у відповідності до умов п. 5.4. цих Правил, та Експерту Набори для тестування (надалі – «Тестові Набори»), які включають в себе:

4.4.1. Кожен Тестовий набір включає:

 1. Hame. Пюре чорнослив, 125г – 1 шт.
 2. Hame. Пюре яблуко і слива, 190 г – 1 шт.
 3. Hame. Пюре яблуко і  малина, 190 г –  1 шт.
 4. Hame. Пюре яблуко та персик з сиром, 190 г – 1 шт.
 5. Hame. Пюре яблуко з сиром, 190 г – 1 шт.
 6. Hame. Пюре яловичина, 100 г – 1 шт.
 7. Hame. Пюре індичка, 100 г – 1 шт.
 8. Hamanek. Пюре яблуко з морквою і буряком,  120 г – 1 пауч
 9. HamanekПюре яблуко з манго 120 г. – 1 пауч
 10. HamanekПюре EasyFruit яблуко з персиком, грушею і бананом, 110 г – 1 пауч

Загальна кількість Тестових наборів становить 200 шт. (200 шт. Тестових наборів для Учасників Акції).

Оціночна вартість одного Тестового набору становить: 300,00 грн., з урахуванням ПДВ (20%). 

4.4.2 Тестовий Набір Учасник отримує, згідно даних анкети реєстрації, у відділеннях поштової служби ТОВ «Нова Пошта». 

5 Умови та порядок проведення Тестування:

5.1 Тестування– це ознайомлення з продукцією, що випускається під ТМ «Hame» та ТМ «Hamanek» та формування ставлення Учасників Акції та інших осіб до такого продукту в процесі використання за призначенням згідно інструкції, вказаної на упаковці протягом 14 календарних днів поспіль.

5.2. З метою належного виконання умов цієї Акції, а також з метою належного проведення Тестування, Учасники зобов’язуються належним чином продегустувати продукт, який було отримано у Тестовому Наборі, оцінити його якість та смакові властивості.

5.3. Протягом усього строку здійснення Тестування (п. 1.6.3. цих Правил) Учасники повинні залишати на Сайті не менше 3 (трьох) відгуків за весь строк Тестування, та розміщувати їх за допомогою кнопки «Share» у соціальній мережі «Facebook» або скопіювавши текст відгуку у соціальну мережу «Instagram» (при цьому добавляючи хештеги #naproby #naprobyua #hameua #hamanekua #naproby_hame.

5.4. Відгук- це розгорнуте текстове описання Учасником Акції усіх характеристик продукції протягом 14 календарних днів з початку використання Тестового Набору згідно Правил Акції. До Відгуку Учасник може додавати фотокартки Учасника, що бере участь у Тестуванні.

У разі, якщо Відгук містить фотокартку із зображенням інших фізичних осіб (окрім самого Учасника), Учасник Акції гарантує наявність всіх необхідних згод від таких повнолітніх осіб або законних представників неповнолітніх та малолітніх осіб, на розміщення фотокартки із зображенням таких осіб у відкритому доступі на Сайті / соціальній мережі «Facebook»/«Instagram». Учасник гарантує, що він має належні законні та інші підстави й повноваження, які дозволяють Учаснику використання зображення малолітніх та неповнолітніх осіб (діти від 0 до 18 років) на фотокартці, та на розміщення таких фотокарток у відкритому доступі на Сайті / соціальній мережі, і що таке використання здійснюється Учасником при повному дотриманні прав та інтересів малолітніх та неповнолітніх осіб, на основі відповідних положень Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України, іншого законодавства України з питань захисту прав дітей, особистих немайнових прав фізичних осіб тощо.

5.5. Учасник розуміє та погоджується, що беручи участь у Акції він в Відгуках, фотографіях та інших повідомленнях в рамках Акції не має права використовувати нецензурну лексику, непристойні або аморальні тексти, текст, що є об’єктом авторського права третіх осіб, зображення та /або імена третіх осіб, застосовувати будь-які об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть призвести до порушення авторського та суміжних, а також інших прав третіх осіб, а також текст, що містить будь-які еротичні чи порнографічні зображення, розпалювання міжнаціональної, расової чи релігійної ворожнечі, пропагують фашизм, містять сцени насильства або закликають до жорстокого поводження з тваринами; ображають інших Учасників та/або носять непристойний характер; іншим чином порушують чинне законодавство України. У випадку виникнення будь-яких претензій з боку третіх осіб щодо порушення їх прав в Відгуках, фотографіях та інших повідомленнях Учасника Акції, що були ним розміщені в рамках Акції, такий Учасник самостійно та за власний кошт вирішує та врегульовує всі такі претензії, позови, вимоги, тощо.

Інші умови:

 1. За вживання нецензурних виразів, образ як Учасників Акції, так і Замовника/Виконавця, Учасник Акції може бути без попередження позбавлений права користування Сайтом.
 2. Не дозволяється використовувати Сайт в незаконних цілях, особливо розміщувати або розсилати інформацію наклепницького, такого, що ганьбить, або образливого характеру в відношенні як до конкретної особи, так і групи осіб. 
 3. При користуванні Сайтом Учасникам Акції та відвідувачам Сайту забороняється використовувати матеріали, які: містять або посилаються на віруси та інші шкідливі програми та файли, які здатні порушити нормальну роботу комп'ютерного обладнання або ПЗ; порушують авторські або суміжні права третіх осіб; містять будь-які еротичні чи порнографічні зображення або тексти; розпалюють міжнаціональну, расову чи релігійну ворожнечу, пропагують фашизм, містять сцени насильства або закликають до жорстокого поводження з тваринами; ображають інших користувачів та/або носять непристойний характер; іншим чином порушують чинне законодавство України. У разі виявлення вищенаведеної інформації, контент буде блокуватися модератором Сайту і буде видаленим з Сайту.Публікації / матеріали / Відгуки, які порушують визначені в цьому пункті вимоги, не будуть прийматися до участі в Акції, а Учасник, який розмістив таку Публікацію / матеріал / Відгук може бути без попередження позбавлений права користування Сайтом.
 4. Замовник/Виконавець не компенсує Учасникам Акції вартість послуг операторів, що надають доступ в Інтернет, та не несе відповідальність за збої в їх роботі. Замовник/Виконавець  не несе відповідальність і не робить виплат у разі втрати будь-якої інформації, пов'язаної з сервісами Сайту і має цінності для Учасника Акції, якщо така втрата сталася в результаті збою в роботі оператора зв'язку, відключення електроенергії і т.п. Замовник/Виконавець не несе відповідальність за будь-які витрати, втрати або збиток, та що мали місце в результаті зловживання сервісами Сайту або порушення даних правил будь-яким Учасником Акції. Учасник Акції також погоджується з тим, що Замовник/Виконавець не несе відповідальність за прямі або непрямі збитки (навіть у тому випадку, якщо Замовник\Виконавець був попереджений про можливість збитку), зокрема за втрату прибутку, втрату репутації, втрату даних, нематеріальний збиток і витрати, які були понесені внаслідок: використання або неможливості використання Сайту; незаконного доступу до інформації, розміщеної на Сайті, її зміни і пересилання; поведінки третіх осіб, що використовують Сайт, тощо.
 5. Замовник/Виконавець не несе відповідальності у разі виникнення форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, в тому числі антитерористичні операції, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Виконавця обставини.
 6. При порушенні Учасником Акції будь-якого з пунктів даних Правил Замовник/Виконавець має право на свій розсуд блокувати доступ такого Учасника до Сайту, відмовивши йому у праві на подальше використання сервісів Сайту.
 7. Всі авторські права, права на використання торгової марки та інші права на інтелектуальну власність, пов'язані з Сайтом, належать  Виконавцю та/або його ліцензіарам. Крім права використання Сайту, обмеженого даними умовами, жодних інших прав, пов'язаних з використанням Сайту, Учасники / Переможці Акції не отримують. 
 8. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та\або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Замовника/Виконавця  є остаточним і не підлягає оскарженню. 
 9. Замовник/Виконавець не несе відповідальності за не ознайомлення Учасника з даними Правилами.
 10. Беручи участь в Акції всі її Учасники та Переможці безкоштовно передають Замовнику всі виключні авторські та суміжні майнові права, які передбачені у ст.ст. 15, 39 Закону України «Про авторське право і суміжні права» на всі зображення, які беруть участь в Акції, включаючи, але не обмежуючись наступним: право на використання Замовником твору та його частин, як у складі аудіовізуального твору так і окремо; право на заборону або дозвіл використання твору або його частин іншими особами; право на відтворення твору або його частин у будь-якій кількості, публічне виконання і публічне сповіщення твору/його частин  у тому числі, але не виключно  шляхом ефірного, кабельного, супутникового та інших видів телебачення, глобальних та локальних мереж, публічну демонстрацію і публічний показ твору/його частин, будь-яке повторне оприлюднення твору/його частин, переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни твору/його частин, включення твору, як складових частин до інших творів, збірників, антологій, енциклопедій тощо, розповсюдження твору шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору, подання  твору до загального відома публіки таким чином, що її представники змогли здійснити доступ до твору з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором, здавання примірників твору/його частин в майновий найм і (або) комерційний прокат, відчуження іншим способом оригіналу або примірників твору, експорт та імпорт примірників твору;  інші майнові права. 
 11. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом виконавця даної послуги. Всі Учасники Акції самостійно сплачують всі та будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції (у тому числі, без обмежень, витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет для отримання будь-якої інформації про Акції).
 12. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Замовником/Виконавцем Акції, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Замовник / Виконавець може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.
 13. Замовник/Виконавець Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками, за винятком випадків, вказаних в даних Правилах та чинному законодавстві України.
 14. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цієї Акції.
 15. Ці Правила є єдиними офіційними правилами участі в Акції.
 16. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами Акції, буде їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які стосуються обробки та зберігання його Персональних даних.»